Focus

Focus binnen het Graaf Huyn College

Het Graaf Huyn College biedt de leerlingen bij aanmelding voor de brugklas ruime keuzemogelijkheden aan uit diverse onderwijssoorten. Een van die onderwijsvormen is Gepersonaliseerd Leren; bij Graaf Huyn heet die stroom "Focus".

Bij Focus draait het om twee pijlers; passie en gepersonaliseerd leren.

Heb je als hobby het maken van muziek of het beoefenen van één of meerdere sporten, en zou je het leuk vinden om op school iets mee te doen? Dan zijn onze Focus-stromen Muziek of Bewegen zeker iets voor jou! Je hoeft geen uitblinker te zijn of prijzen gewonnen te hebben om je te kunnen aanmelden voor een van de Focus-stromen. Je moet het wel heel erg leuk vinden om met muziek of met bewegen bezig te zijn.

Naast bewegen en muziek, ligt de nadruk binnen Focus ook op het leren in je eigen tempo en op je eigen niveau. We noemen dat gepersonaliseerd leren. De stof die je moet leren ligt natuurlijk vast, maar je krijgt als Focus-leerling, binnen bepaalde grenzen, de vrijheid om zelf te bepalen wanneer je iets leert en met wie. Dit alles gebeurt onder begeleiding van docenten en een coach.

Wil je meer weten over deze onderwijsvorm Gepersonaliseerd Leren bij Graaf Huyn, ben je benieuwd of Focus bij jou past en hoe een zo'n schooldag er dan uitziet? Lees hieronder dan meer over deze stroom binnen onze school! Of klik hieronder voor de kennismakingsmogelijkheden.

Waarom bieden wij Focus aan?

Het is inmiddels duidelijk dat iedere leerling op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo leert. Focus speelt hierop in door het eeuwenoude systeem van een klaslokaal met leerlingen die allemaal in hetzelfde tempo dezelfde lesstof aangeboden krijgen, te doorbreken.

Focus is gebaseerd op het Zweedse onderwijsconcept Kunskapsskolan (kennisschool), waarbij gepersonaliseerd leren centraal staat. Wij voegen daar nog een extra element aan toe, namelijk de passie van de leerling.

Uitgangspunt is dat de leerlingen het maximale uit zichzelf halen. Zij plannen op basis van hun eigen sterke en zwakke punten. Om dit te bereiken hebben de leerlingen iedere week een gesprek met hun coach, waarbij zij hun voortgang bespreken en afspraken maken over hun leerdoelen. De docenten blijven de regie op het leerproces houden, maar verplaatsen zich, zodra dit kan, steeds meer naar de achtergrond.

We willen met deze aanpak bereiken dat de motivatie van de leerlingen vergroot wordt. Ze zijn bezig met iets dat ze leuk vinden(sport/muziek). Daardoor zullen ze met meer plezier naar school komen en zich beter kunnen concentreren op de overige leerstof. Ook worden de leerlingen steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces, wat de inzet om een mooi diploma te behalen, ten goede komt.

IMG 7323

Onderwijsconcept

De leerlingen die kiezen voor Focus melden zich, conform het advies van hun basisschool, aan voor de theoretische leerweg (mavo), havo of atheneum.

Alle leerlingen binnen de Focus-stromen zitten per leerjaar bij elkaar (mavo t/m vwo). Ze volgen de lessen volgens één gelijke lessentabel. Ze werken in hun eigen tempo en krijgen daarbij gestructureerde vrijheid. Er is een vast kader, waarbij de leerling het 'wanneer' bepaalt, maar niet het 'wat'. Per vak kan het niveau bijgesteld worden van mavo tot atheneum.

Focus kent een doorlopende onderbouw gedurende de eerste twee jaar (mavo) of eerste drie jaar (havo & vwo). Hierin worden alle vaardigheden, kennis en competenties die noodzakelijk zijn voor de aansluiting met de bovenbouw, bereikt. Tegen het einde van de onderbouwperiode wordt gekeken naar welk niveau de leerling in de bovenbouw het beste kan doorstromen.

Starten met je passie stimuleert leerlingen om met een goed en gemotiveerd gevoel aan de dag te beginnen. Leerlingen kunnen binnen focus kiezen voor de muziek- of beweegstroom. Vier dagen in de week starten de brugklasleerlingen gedurende twee lesuren met muziek- of beweegles, afhankelijk van de gekozen passie. Een ochtend in de week krijgen de leerlingen het andere vak aangeboden, zodat een beweegleerling ook muziekles krijgt en andersom.

 

Focus... voor wie?

Focus is geschikt voor: 

  • leerlingen met een advies voor theoretische leerweg, havo of vwo en;
  • leerlingen die zelfstandig kunnen werken en;
  • leerlingen die nieuwsgierig zijn en;
  • leerlingen met een passie voor muziek en die een eigen instrument bespelen, of voor leerlingen met een passie voor sport en die lid zijn van een sportvereniging.

Focus-stroom Muziek

Binnen de Focus-stroom Muziek zijn de Focus-uren praktijkgericht op een eigen en een nieuw muziekinstrument. Daarbij wordt aandacht besteed aan de verdieping van de theoretische kennis, het gehoor en muziekgeschiedenis.

De vorderingen van de leerlingen worden gepresenteerd middels uitvoeringen die ze zelf organiseren. Daarbij komen alle aspecten van de uitvoering aan bod, zoals de praktische en facilitaire organisatie en het maken van de decors. Van de leerlingen wordt daarbij verwacht dat ze vakoverstijgend werken.

Focus-stroom Bewegen

Binnen de Focus-stroom Bewegen wordt tijdens de Focus-uren niet alleen de nadruk gelegd op het bedrijven van sport, maar ook op het verbeteren van de algemene bewegingsvaardigheden, het leren trainen, leren omgaan met feedback en het leren om coachbaar te zijn.

Ook wordt ruimschoots aandacht besteed aan aanverwante zaken zoals lifestyle, voedingsleer, vakoverstijgend werken en organisatie.

IMG 7309
Focus Muziek
Focus Gym

Leerproces

Het leerproces binnen de focusstroom heeft als belangrijke pijlers: planning, leerdoelgericht en gepersonaliseerd. De Focusleerlingen werken in een vaste ruimte, met instructie- en stilteruimte. De leerstof, uitleg en oefeningen zijn overal via de portal (onze digitale methode) te raadplegen.

De vakken die we aanbieden binnen Focus zijn verdeeld in trede- en themavakken. Bij tredevakken zoals talen en wiskunde wordt het niveau steeds verder opgebouwd, terwijl bij themavakken meer thematisch aan de slag wordt gegaan, denk hierbij aan biologie, geschiedenis en aardrijkskunde.

Verschillende vakken kunnen op verschillende niveaus (mavo/havo/VWO) aangeboden worden. Het kan zijn dat een leerling bijvoorbeeld Nederlands op havoniveau volgt, terwijl hij/zij wiskunde op mavoniveau volgt.

Focus betekent doelgericht werken en leren. Binnen de vakken wordt er gewerkt aan de hand van leerdoelen. Ieder vak heeft zijn eigen einddoelen: de stof die aan het eind van de onderbouw behaald moeten zijn. Deze einddoelen worden in kleinere doelen verdeeld: de periodedoelen. De periodedoelen staan boven ieder werkdoel (de concrete bronnen en oefeningen) genoteerd. In de bronnen, oefeningen en ook de instructiemomenten van docenten, wordt verwezen naar deze doelen. Wordt het doel beheerst? Dan kan de leerling door naar het volgende doel.

Er wordt veel aandacht besteed aan het leren inplannen van leer- en maakwerk via onze digitale portal. Op deze manier krijgen onze leerlingen meer inzicht in hun eigen leerproces, bijvoorbeeld: voor welk vak heeft de leerling meer tijd nodig en welk vak behoeft minder aandacht? In ons rooster zijn daarom per dag twee lesblokken gemaakt voor onze focusleerlingen. Dit houdt in dat er gedurende twee aaneengesloten lesuren twee docenten van twee verschillende vakken aanwezig zijn. Deze docenten verdelen de lestijd in workshoptijd (zelfstandige werktijd op het leerplein), checkmomenten en verschillende instructies. Een voorbeeld hiervan zijn de vakken Nederlands en wiskunde. Een Focusleerling kan dus zelf bepalen of hij/zij een geheel lesblok aan wiskunde werkt of bijvoorbeeld een half lesblok aan Nederlands en de rest aan wiskunde. Indien de leerdoelen van beide vakken beheerst zijn kan de leerling in overleg aan een derde vak werken. Het komt dan ook regelmatig voor dat een Focusleerling bij een bepaald vak sneller dan de gemiddelde leerling door de stof loopt. Hij/zij krijgt dan de mogelijkheid om eerder een afrondingsmoment in te plannen en dus op zijn eigen tempo en niveau het vak te doorlopen.

IMG 7315
IMG 7311

Coaching

Om de iedere Focusleerling zo goed mogelijk te begeleiden in zijn leerproces is er iedere week een coachingsmoment. De leerling bekijkt samen met zijn coach de voortgang op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, planning en beheersing van de leerdoelen en beoordelingen. Dit coachgesprek bereiden de leerlingen in de portal voor. Ook ouders kunnen de reflectie en het verslag van de leerlingen inzien en het proces volgen

Meer informatie en contact

We hopen u voldoende basisinformatie te hebben gegeven over onze nieuwe onderwijsvorm Focus.

Er zullen bij het lezen ongetwijfeld ook vragen bij u en uw zoon/dochter zijn opgekomen. Wij beantwoorden deze vragen graag tijdens een van de informatiemomenten.

U kunt ook contact opnemen met:

Mevrouw I. van Eldik, teamleider havo 4, 5 en Focus

Iris Van Eldik (1)
Iris Van Eldik (1)
Iris van Eldik Teamleider havo 4-5 en Focus