Onderwijs

ONS ONDERWIJS

Over ons onderwijs valt heel veel te zeggen. Het is de kern van onze organisatie en dagelijks onderwerp van gesprek in klaslokalen en wandelgangen. Hoe denken wij over leren en onderwijzen? Hoe willen wij onze leerlingen begeleiden zodat ze op de juiste plek en met passende competenties in de samenleving komen?

In onze visie en missie vind je meer informatie over onze uitgangspunten. 

In de praktijk vertaalt zich dat in drie onderwijsstromen: de reguliere stroom, onze Technasium-stroom en onze stroom voor gepersonaliseerd leren, de Focus-stroom.

REGULIER ONDERWIJS

De meeste leerlingen volgen onderwijs in de reguliere stroom. Dat wil zeggen dat ze lessen krijgen in een lesrooster met gemiddeld iets meer dan dertig lessen in de week. Iedere onderwijsstroom heeft een eigen examen. Uit de eindtermen van het examen (en de kerndoelen van de onderbouw) leiden we het lessenpakket van de leerlingen af. Zo hebben leerlingen van de brugklas een breder palet aan vakken dan een eindexamenleerlingen; zo hebben leerlingen van de beroepsgerichte leerweg meer praktijkuren en leerlingen van het gymnasium Grieks en/of Latijn.

FOCUS-STROOM EN TECHNASIUM-ONDERWIJS

Naast het reguliere onderwijs kunnen leerlingen ook kiezen voor Focus of Technasium. Hier bieden we onderwijs heel anders aan voor leerlingen op het niveau van mavo tot en met vwo. Maatwerk is bij voorbeeld belangrijk, net als passie en competenties.  

Wil je meer weten over het onderwijs op de brugklas? Of hoe het onderwijs vorm krijgt in basisberoepsgerichte leerweg of havo? Check dan ons schoolplan!

GHC OVER ONZE SCHOOL Ondersteuning