Ouders/verzorgers

INFORMATIE VOOR OUDERS/VERZORGERS

ZIEKMELDEN

Leerlingen die ziek zijn, laten dit door één van de ouders/verzorgers melden via de Somtoday-app of telefonisch bij de receptie van de school. Doe dit ruim vóór het eerste lesuur van je kind. Ouders geven dan ook door hoe lang ze denken dat de leerling ziek zal zijn. Mocht de leerling toch nog langer ziek zijn, dan neemt één van de ouders/verzorgers opnieuw telefonisch contact op met de receptie.

Leerlingen die tijdens een schooldag ziek worden, melden zich bij de receptie. De receptie belt één van de ouders/verzorgers om door te geven dat de leerling naar huis gaat. Indien de ouders/verzorgers niet telefonisch worden bereikt, kunnen leerlingen van klas 1 en klas 2 niet naar huis, totdat er wel contact is geweest met thuis. In de andere klassen wordt er voor de zieke leerling een bericht naar huis gestuurd. Indien de leerling de volgende dag nog niet in staat is naar school te komen, moet één van de ouders/verzorgers contact met de school opnemen. Het is van belang dat één van de ouders/verzorgers tijdens schooltijd telefonisch bereikbaar is.

Wordt door ziekte een proefwerk of andere toets gemist, dan neemt de leerling bij terugkomst contact op met de docent.

AFMELDEN

Een bezoek aan arts, tandarts of orthodontist moet zoveel mogelijk buiten lestijd plaatsvinden. Wanneer dit toch tijdens schooltijd moet plaatsvinden, moet dit van tevoren door één van de ouders/verzorgers worden gemeld via de Somtoday-app of telefonisch via de receptie. Zo’n bezoek is niet toegestaan tijdens proefwerken of PTA-toetsen.

VERLOF

Verlof moet van tevoren door de ouder(s)/verzorger(s), via een mail bij de coördinator leerlingenzorg worden aangevraagd. Klik hier voor informatie over deze regelgeving. Hierbij wordt getoetst of de afwezigheid binnen de regels van de leerplichtwet mogelijk is. Verlof, m.u.v. officiële verlofredenen, is niet toegestaan tijdens toetsen. Er is geen verlof toegestaan voor rijlessen.

In de bovenbouw is het voor je vervolgstudie noodzakelijk dat je af en toe een open dag bezoekt (in principe op zaterdag) of dat je meedoet met een meeloopdag. Ook hiervoor moet je van tevoren verlof aanvragen bij de coördinator leerlingenzorg via een mail. Stuur dan ook een ‘bewijsstuk’ mee. Bezoek aan open dagen en meeloopdagen is niet toegestaan tijdens toetsen.

OUDERCOMMISSIE

Geregeld contact tussen ouders en school is van groot belang. Ouders krijgen structureel informatie over de school en hun kinderen via kennismakingsavonden, Somtoday, ouderavonden, digitale nieuwsbrieven en de Graaf Huyn-website

Daarnaast kunnen ouders ook invloed uitoefenen op het schoolbeleid. Dat kan formeel in de medezeggenschapsraad, maar ook via de oudervertegenwoordiging in de oudercommissie. De oudercommissie is te bereiken via het e-mailadres: oc@ghc.nl

De oudercommissie vormt het overlegorgaan tussen ouders en directie. Binnen de periodiek te beleggen vergaderingen (minimaal vier per jaar) worden alle relevante onderwerpen besproken. De commissie vormt een orgaan waaraan de directie haar eigen beleid kan toetsen en waarbinnen ouders specifieke aangelegenheden aan de orde kunnen stellen. Het streven is dat alle leerjaren vertegenwoordigd zijn in de oudercommissie. Bij het overleg is een directielid aanwezig. In de oudercommissie ligt de nadruk van de discussie op de dagelijkse gang van zaken m.b.t. onderwijs en vorming in de sector. De oudercommissie kan ook werkgroepen vormen rond actuele thema’s als communicatie of excursies.

MEDEZEGGENSCHAP

In de medezeggenschapsraad (MR) hebben vertegenwoordigers van het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, ouders en leerlingen zitting.

De MR kan een wezenlijke invloed uitoefenen op het schoolbeleid d.m.v. het wettelijk vastgestelde instemmings- en adviesrecht. Het ouderdeel van de MR onderhoudt korte lijnen met de ouders die zitting hebben in de oudercommissies. Voor contact kunt u zich wenden tot de voorzitter van de MR, mevrouw Katja van Hees-Ajdnik.

Katja van Hees Ajdnik Voorzitter MR
2 (1)

OUDERBIJDRAGE

Het grootste deel van de kosten voor het onderwijs van uw kind wordt betaald door de overheid. Dat geld is bedoeld om ervoor te zorgen dat alle leerlingen hun lessen, boeken en toetsen krijgen. Daarnaast zijn er nog kosten die te maken kunnen hebben met bepaalde leermiddelen (veiligheidsschoenen bij techniek, een passerdoos bij wiskunde, tekenmateriaal bij tekenen). De hoogte van deze bijdrage hangt af van de studie en het leerjaar van uw kind.

Voor extra activiteiten (o.a. dagexcursies) en faciliteiten (o.a. huur kluisje) vragen wij aan ouders een vrijwillige financiële bijdrage.

Denk hierbij ook aan de bijdrage voor de cultuurkaart. Door de bijdrage van ouders kunnen we extra culturele en maatschappelijk relevante activiteiten, passend bij de doelgroep, organiseren. 

Klik hier voor het overzicht extra activiteiten en financiële bijdragen 2023/2024

PS: Ken je de stichting Sam@ voor alle kinderen? Deze stichting biedt voor gezinnen met beperkte financiële middelen, mogelijkheden voor een vergoeding van o.a. deze kosten. Kijk hiervoor op www.samenvoorallekinderen.nl