Oudercommissie

De oudercommissie

Geregeld contact tussen ouders en school is van groot belang. Ouders krijgen structureel informatie over de school en hun kinderen via kennismakingsavonden, Somtoday, ouderavonden, digitale nieuwsbrieven en de GHC-website www.ghc.nl.

Daarnaast kunnen ouders ook invloed uitoefenen op het schoolbeleid. Dat kan formeel in de medezeggenschapsraad, maar ook via de oudervertegenwoordiging in de oudercommissie. De oudercommissie is te bereiken via het e-mailadres: oc@ghc.nl

De oudercommissie vormt het overlegorgaan tussen ouders en directie. Binnen de periodiek te beleggen vergaderingen (minimaal vier per jaar) worden alle relevante onderwerpen besproken. De commissie vormt een orgaan waaraan de directie haar eigen beleid kan toetsen en waarbinnen ouders specifieke aangelegenheden aan de orde kunnen stellen. Het streven is dat alle leerjaren vertegenwoordigd zijn in de oudercommissie. Bij het overleg is een directielid aanwezig. In de oudercommissie ligt de nadruk van de discussie op de dagelijkse gang van zaken m.b.t. onderwijs en vorming in de sector. De oudercommissie kan ook werkgroepen vormen rond actuele thema’s als communicatie of excursies.

GHC OUDERS